Finnish Links

You can find links to Finnish dancers, choreographers, dance companies, organisations, institutions etc., as well as a performance calendar on the Dance Info Finland website.

On this page, we have collected a list of dance research expertise in Finland.

SUOMALAISTEN TANSSINTUTKIJOIDEN ASIANTUNTIJALISTA*

Anttila, Eeva (email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos
Kotisivu: http://www.teak.fi/Eeva_Anttila
Oppiarvo: tanssitaiteen tohtori, kasvatustieteen lisensiaatti
Väitöstyö: A Dream Journey to the Unknown: Searching for Dialogue in Dance Education, 2003, Teatterikorkeakoulu
Tutkimusaiheet: dialoginen tanssipedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, somaattinen lähestymistapa tanssinopetukseen, kehollinen oppiminen
Tutkimusmenetelmät: toimintatutkimus, kollaboratiivinen tutkimus, “embodied methodologies” (menetelmät, joissa aineistoa tuotetaan kehollisen toiminnan tai kehollisen läsnäolon kautta)

Heimonen, Kirsi (email)
Toimipaikka: Helsingin Diakonissalaitos (osa-aikaisesti), taustayhteisö: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (TUTKE)
Oppiarvo: tanssitaiteen tohtori
Väitöstyö: Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä, 2009, Teatterikorkeakoulu
Tutkimusaiheet: muistisairaat ja (tanssi)taide, taiteellinen toiminta ja kommunikaation mahdollisuus erilaisten nk. marginaaliryhmien parissa
Tutkimusmenetelmät: Fenomenologinen lähestyminen, kirjoittamalla tutkiminen, taidetoiminta ja siitä syntyvät tutkimuspolut

Hoppu, Petri (email)
Toimipaikka: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kotisivu: http://www.nordicdance.net/
Oppiarvo: filosofian tohtori, dosentti
Väitöstyö: Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan, 1999, Tampereen yliopisto
Tutkimusaiheet: Suomen, Karjalan ja Skandinavian kansanomaiset tanssit, pohjoismainen tanssifolklorismi
Tutkimusmenetelmät: historiografiset menetelmät, etnografiset menetelmät

Järvinen, Hanna (email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (TUTKE)
Kotisivu: http://www.teak.fi/hanna_jarvinen ja http://teak.academia.edu/HannaJ%C3%A4rvinen
Oppiarvo: filosofian tohtori
Väitöstyö: The Myth of Genius in Movement: Historical Deconstruction of the Nijinsky Legend, 2003, Turun yliopisto
Tutkimusaiheet: tanssin historia ja epistemologia, käsitykset tähteydestä, tekijyydestä ja kaanonista, historiografia, metahistoria

Laukkanen, Anu (email)
Toimipaikka: Turun yliopisto, Sukupuolentutkimus
Oppiarvo: filosofian tohtori (sukupuolentutkimus), filosofian maisteri (folkloristiikka), MA (etnokoreologia)
Väitöstyö: Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa, 2012, Turun yliopisto
Tutkimusaiheet: affektit, työ, hyvinvointi, sukupuoli, transnationaalit esitysmuodot
Tutkimusmenetelmät: etnografia, diskurssianalyysi, esitystutkimus

Lehikoinen, Kai (email tai email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Kokos-palvelut
Kotisivu: http://www.kailehikoinen.wordpress.com ja http://www.kokos.fi
Oppiarvo: PhD, MA (with Distinction) in Dance Studies, BFA in Dance Education
Väitöstyö: Stepping ‘Queerly’?: Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th Century Finland, 2004, University of Surrey
Tutkimusaiheet: social and cultural meaning-making in dance and performance, performing identity,art- and culture-based applied practices: skills, qualifications and ethics, discourses in art and culture-based wellbeing services
Tutkimusmenetelmät: focus groups, discourse analysis, intertextual analysis

Makkonen, Anne (email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (TUTKE)
Kotisivu: http://www.wwwmakkonen.kotisivukone.com
Oppiarvo: PhD
Väitöstyö: One Past, Many Histories. Loitsu (1933) in the Context of Dance Art in Finland, 2007, University of Surrey
Tutkimusaiheet: kirjoitetun historioiden rinnalla esitettävän tanssitun historian mahdollisuuden ja mahdottomuuden tutkiminen ja kokeileminen – kohteina Suomen tanssi, erityisesti 1920-1930-luvut sekä 1980-luku
Tutkimusmenetelmät: tutkimusaiheiden ja kysymysten esiin kutsumat menetelmät – taiteellinen tutkimus, uusi historia, genealogia, metahistoria, fenomenologinen lähestymistapa, muistojen ruumiillistaminen jne.

Monni, Kirsi (email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Tanssitaiteen laitos
Kotisivu: http://www.teak.fi/kirsi_monni ja http://www.teak.fi/tanssi/professorit
Oppiarvo: tanssitaiteen tohtori
Väitöstyö: Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosina 1996-1999. Liite: Alexander tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia, 2004, Teatterikorkeakoulu
Tutkimusaiheet: tanssitaiteen ja koreografian ontologiset kysymykset, tanssijan taidon ontologiset kysymykset ja menetelmät
Tutkimusmenetelmät: käytännön ja teorian vuoropuhelu, teoreettisena viitekehyksenä eksistenssin filosofia sekä esitystutkimus

Rouhiainen, Leena (email)
Toimipaikka: Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (TUTKE)
Kotisivu: http://www.teak.fi/Leena_Rouhiainen
Oppiarvo: tanssitaiteen tohtori, MA in Labananalysis and Somatic Studies (with distinction)
Väitöstyö: Living Transformative Lives: Finnish Freelance Dance Artists Brougth into Dialogue with Merleau-Ponty’s Phenomenology, 2003, Teatterikorkeakoulu
Tutkimusaiheet: nykytanssija, tanssijuus, tanssin ja liikkeen fenomenologia, ruumiillinen oppiminen, somatiikka, kehopsykoterapia, taiteellinen tutkimus
Tutkimusmenetelmät: fenomenologinen, narratiivinen ja taiteellinen tutkimus, perehtymisen kohteina esitystutkimus ja etnografia

Saarikoski, Helena (email)
Toimipaikka: vapaa tutkija, folkloristiikan ja naistutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa
Oppiarvo: filosofian tohtori, dosentti
Väitöstyö: Kouluajan kivoin päivä. Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä, 1995, Helsingin yliopisto
Tutkimusaiheet: lavatanssit, suomalainen kansanomainen paritanssikulttuuri 1900-luvulla
Tutkimusmenetelmät: narratiivinen etnografia, tanssin etnohistoria (muistitietoaineisto)

Salosaari, Paula (email)
Toimipaikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi
Oppiarvo: tanssitaiteen tohtori
Väitöstyö: Multiple Embodiment in Classical Ballet. Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet, 2001, Teatterikorkeakoulu
Tutkimusaiheet: liikelaadut tanssin ja musiikin yhteisenä nimittäjänä
Tutkimusmenetelmät: käytäntölähtöinen, laadullinen

Seye, Elina (email)
Toimipaikka: vapaa tutkija
Oppiarvo: filosofian tohtori
Väitöstyö: Performing a Tradition in Music and Dance. Embodiment and Interaction in Sabar Dance Events, 2014, Tampereen yliopisto
Tutkimusaiheet: afrikkalainen tanssi ja musiikki, tanssin ja musiikin vuorovaikutus, esitystilanteet
Tutkimusmenetelmät: etnografia, kenttätyö, esitystutkimus

Siljamäki, Mariana (email)
Toimipaikka: Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos
Kotisivu: http://www.mamiwata.fi
Oppiarvo: liikuntatieteen lisensiaatti
Väitöstyö: Tanssikulttuurien kohtaaminen suomalaisessa tanssipedagogiikassa (tekeillä)
Tutkimusaiheet: tanssipedagogiikka, tanssijoiden kokemukset, “transnational dances”, eri kulttuureista lähtöisin olevien tanssimuotojen opettaminen ja oppiminen Suomessa
Tutkimusmenetelmät: laadulliset tutkimusmenetelmät, fenomenografia, fenomenologinen asenne

Ylönen, Maarit Elena (email)
Toimipaikka: Terapiayhteisö Minna Canthin Kulma, Jyväskylä
Kotisivut: http://www.mck.fi
Oppiarvo: liikuntatieteen tohtori, filosofian maisteri (kulttuuriantropologia), psykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, työnohjaaja
Väitöstyö: Sanaton dialogi. Tanssi ruumiillisena tietona, 2004, Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaiheet: tanssi-liiketerapia, liike ja ruumiillisuus osana inter- ja intrapsyykkisiä dialogeja
Tutkimusmenetelmät: etnografiset, narrativiset ja somaattiset lähestymistavat

* Jos haluat mukaan listalle tai tietosi ovat muuttuneet, lähetä tarvittavat tiedot osoitteeseen: elina.seye@uta.fi.