Finnish Publications

Tietokannat
Databases

Union Catalogue of Finnish University Libraries

Tanssilehdet
Dance Journals

Teatteri&Tanssi
Liikekieli.com (online magazine)

Väitöskirjat
Doctoral Dissertations

Anu Laukkanen
Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa
(“Moving Differences. Ethnographic Encounters in Oriental Dancing“)
Annales Universitatis Turkuensis C 355, Turun yliopisto, Turku, 2012
ISBN 978-951-29-5242-7
Online version (pdf), ISBN 978-951-29-5243-4

Heli Kauppila
Avoimena aukikiertoon – Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa
(“Tuning in for Turning out &ndash A teacher’s view of a holistic approach in ballet teaching”)
Acta Scenica 30, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2012
ISBN 978-952-9765-91-1
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-92-8

Hanna Pohjola
Toinen iho – Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti
Acta Scenica 29, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2012
ISBN 978-952-9765-93-5
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-94-2

Raisa Foster
The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality
Acta Universitatis Tamperensis 1779, Tampere University Press, Tampere, 2012
978-951-44-8957-0
Online version (pdf), Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1253, ISBN 978-951-44-8958-7

Gunnel Biskop
Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet
(“Dance for an audience. The interest in folk dance as a stage product and object of collection among Swedish-speakers in Finland during the latter half of the 19th century“)
Åbo Akademis Förlag, Åbo, 2012
ISBN 978-951-765-640-5
Online version (pdf), 978-951-765-641-2

Kirsi Heimonen
Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä
(“Diving into movement – movement improvisation as a source of dancing and writing”)
Acta Scenica 24, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2009
ISBN 978-952-9765-54-6
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-55-3

Tone Pernille Østern
Meaning-making in the Dance Laboratory
Exploring dance improvisation with differently bodied dancers
Acta Scenica 23, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2009
ISBN 978-952-9765-52-2
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-53-9

Jukka O. Miettinen
Dance images in temples of Mainland Southern Asia
Acta Scenica 20, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2008
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-45-4

Teija Löytönen
Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta
(“Conversations of the everyday life of dance institutions”)
Acta Scenica 16, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2004
Online version (pdf), ISBN 978-952-9765-74-4

Maarit E. Ylönen
Sanaton dialogi: tanssi ruumiillisena tietona
(“Wordless Dialogue: Dance as Bodily Knowledge”)
Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta  Jyväskylä 2004
ISBN 951-39-1748-76

Kirsi Monni
Olemisen poeettinen liike: Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin  ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996 – 1999
(“The Poetic Movement of Being: Art Philosophical Interpretations of the New Paradigm of Dance in Light of Martin Heidegger’s Thinking and Artistic Work between 1996 – 1999”)
Acta Scenica 15, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 2004
ISBN 952-9765-35-5

Kirsi Monni
Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely:
Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen  metodia  (Liite Tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjalliseen osioon)
(“Alexander Technique and Authentic Movement – Two Approaches to Practice Bodily Awareness”)
Julkaisija: Teatterikorkeakoulu

Inka Välipakka
Tanssien sanat: Representoiva koreografia, eletty keho ja naistanssi
(“The Words of Dance: Representative Choreography, the Lived Body and Women’s Dance”)
Joensuun yliopistopaino 2003
ISBN 952-458-380-1

Eeva Anttila
A Dream Journey to the Unknown
Searching for Dialogue in Dance Education
Acta Scenica 14, Theatre Academy, Helsinki 2003
ISBN 952-9765-33-9

Hanna Väätäinen
Rumbasta rampaan
Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyorötuolikilpatanssissa
(“From Rumba to Rumba: The Embodiment of a Disabled Female Dance in Competitive Wheelchair Dancing”)
Åbo Academie förlag, Åbo 2003
ISBN 951-765-136-8

Leena Rouhiainen
Living transformative lives: Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty’s phenomenology
Acta Scenica 13, Theatre Academy, Helsinki 2003
ISBN 952-9765-32-0

Hanna Järvinen
The myth of genius in movement: historical deconstruction of the Nijinsky legend
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora  Turku, 2003
ISBN 951-29-2402-1

Betsy Fisher
Creating and Re-Creating Dance
Performing Dances Related to Ausdruckstanz
Acta Scenica 12, Theatre Academy, Helsinki 2002
ISBN 952-9765-31-2

Paula Salosaari
Multiple Embodiment in Classical Ballet
Educating the Dancer as an Agent of Change on the Cultural Evolution of Ballet   Acta Scenica 8, Theatre Academy, Helsinki 2001
ISBN 952-9765-27-4

Riitta Pasanen-Willberg
Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma
(“From the Problem of the Aging Dance to Dialogue – A Choreographer’s Perspective”)
Acta Scenica 6  Teatterikorkeakoulu, Helsinki 2000
ISBN 952-9765-24

Petri Hoppu
Symbolien ja sanattomuuden tanssi: Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan
(“The Dance of Symbols and Silence: The Meneutte In Finland from 1800’s to today”)
SKS, Helsinki 1999
ISBN 951-746-144-5

Aino Sarje
Suomalaisen tanssin taidemaailman sosiaalinen muutosdynamiikka vuosien 1988 ja 1996 välilla: Teorioiden vertailua taiteen kehityksen selittäjänä
(“The Social Dynamics of Change in the Art World of Finnish Dance between 1988 – 1996: Comparing Theories to Explain the Development of Art”)
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, Helsinki 1999
ISBN 952-91-1410-9

Soili Hämäläinen
Koreografian opetus-ja oppimisprosessista
-kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi
(“On the Teaching and Learning Processes of Choreography – Two Pedagogical Approaches to Find One’s Own Movement and Compose Dance”)
Acta Scenica 4, Teatterikorkeakoulu 1999
ISBN 1238-5913

Pipsa Nieminen
Four dance subcultures: a study of non-professional dancers’ socialization, particiation motivates, attitudes and stereotypes.
Jyväskylä, University of Jyväskylä 1998
ISBN 951-39-0301-X

Jaana Parviainen
Bodies moving and moved: a phenomenological analysis of the dancing subject and the cognitive  and ethical values of dance art
Tampere University Press 1998
ISBN 951-44-4440-X

Aino Sarje
Kahdeksankymmentäluvun suomalaisen taidetanssinäkemyksien taideteoreettista tarkastelua
(“Art Philosophical Observations of Finnish Conceptions on Dance Art in the 1980’s”)
Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, 1994
ISBN 952-90-5866-7